สรุปข้อมูลพื้นที่ชลประทาน และความจุเก็บกักเดิม และที่รวบรวมใหม่รายภาคและสำนักชลประทาน

ลุ่มน้ำ
พื้นที่ชลประทานที่มีระบบ (ไร่)
พื้นที่ชลประทานที่ไม่มีระบบ (ไร่)
ความจุเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
เดิม
ใหม่
ภาคเหนือ
สชป.1
639,960
1,714,904
667,036
                 -
623.25
931.336
สชป.2
737,265
1,120,815
872,071
1,128,645
404.87
688.599
สชป.3
1,386,194
1,816,057
1,200,592
1,623,213
59.00
9,593.681
สชป.4
714,740
1,870,772
861,085
1,500,563
199.35
13,868.986
รวม
3,478,159
6,522,548
3,600,784
4,252,421
1,286.47
25,082.602
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สชป.5
614,886
1,151,497
563,332
695,690
896.58
1,579.388
สชป.6
1,178,968
2,100,560
675,848
1,045,726
1,829.77
5,514.952
สชป.7
403,334
856,992
300,851
598,869
292.25
2,490.271
สชป.8
1,032,271
1,993,382
897,083
843,046
1,739.01
2,133.751
รวม
3,229,459
6,102,431
2,437,114
3,183,331
4,757.61
11,718.362
ภาคกลางและภาคตะวันตก
สชป.10
2,162,980
2,088,670
469,159
1,032,463
860.36
979.586
สชป.11
2,000,075
1,385,988
5,200
443,157
0.00
7.835
สชป.12
3,641,314
3,456,493
816,575
580,313
500.78
1,049.377
สชป.13
2,734,740
2,438,740
193,367
1,018,968
74.43
26,887.491
รวม
10,539,109
9,369,891
1,484,301
3,074,901
1,435.59
28,924.289
ภาคตะวันออก
สชป.9
2,256,265
2,718,827
576,447
1,042,403
832.48
1,384.582
รวม
2,256,265
2,718,827
576,447
1,042,403
832.48
1,384.582
ภาคใต้
สชป.14
751,850
818,232
264,060
354,252
1,262.58
1,317.884
สชป.15
1,206,475
901,848
584,350
1,044,155
283.28
5,958.568
สชป.16
1,277,894
1,554,585
560,573
693,752
54.00
1,566.175
รวม
3,236,219
3,274,665
1,408,983
1,968,826
1,599.86
8,842.627
รวมทั้งสิ้น
22,739,211
27,988,362
9,507,629
13,521,882
9,912.01
75,952.46

ที่มา : คณะทำงานพัฒนาระบบและรูปแบบการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการชลประทาน : กรมชลประทาน (กุมภาพันธ์ 2549)

 

<<Back          Home