เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 01 เมษายน 2556 13:44
เขียนโดย worawon_joy

 คำสั่งสำนักชลประทานที่ 5

 ที่ 21/2556  เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief  Knoeledge  Office  หรือ CHO) ทีมงานจัดการความรู้ (knowledge  Management  Team  หรือ KM Team) และคระทำงานด้านการจัดการความรู้

 ที่ 33/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้(Chief Knowledge Office หรือ CKO)

 ที่ 33/2552  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการความรู้ของสำนักชลประทานที่ 5 

 

คำสังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

  ที่ สชป5.12/29/2557  เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team  หรือ KM Team) และคณะทำงานจัดการความรู้

  ที่ 48/2553  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการความรู้ที่ 75/2552  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการความรู้