GIS โครงการฯ น้ำอูน บนมือถือ

 GIS1

          อยู่ในช่วงดำเนินการ

     คู่มือการใช้งาน Google earth และ GPS 

         Google earth ในงานชลประทาน 

     หมายเหตุ : การเปิดดูไฟล์แผนที่ จะต้องติดตั้ง                                                                                                                      

                             โปรแกรม

 Google Earth บนมือถือ  ก่อน ใช้กับ Android และ ใช้กับ ios 

 โปรแกรมแตกชิปไฟล์ Android และ ios


- รายละเอียดโครงการฯ น้ำอูน

- คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา                                                            

- คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย                                                                

- คลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

- สถานีวัดน้ำฝน

-  สถานีสูปน้ำ                                                                                          

- แผนที่ 1 : 50000                                                                                                             

        * แผนที่ระวาง 57431                                                                       

      * แผนที่ระวาง 57432                                                                                           

      * แผนที่ระวาง 57433

      * แผนที่ระวาง 57434

      * แผนที่ระวาง 58433

      * แผนที่ระวาง 58434 

ZONE

- ZONE MAN

- หมู่บ้านในพื้นที่ ชลประทาน

- ระบบชลประทาน

     * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

     * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

     * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

     * ระบบชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

- องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน

- อาสาสมัครชลประทาน

- เพิ่มประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

- แผนงานงบประมาณ ปี 2559 Plan

- ความร่วมมือกรมชลประทานกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2017 เวลา 04:50 น.)