ดาวน์โหลด

 กฎหมายชลประทานฉบับชาวบ้าน   

 คู่มือ Smart Farmer

 PowerPoint การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประจำปี 2557  

 รูปแบบการเขียนข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรแกนนำ   

 ฟอนต์มาตราฐานทางราชการ TH sarabun IT๙   

 ร่างคำรับรองปฏิบัติราชการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ปี 2555 

 รายงานผลการดำเนินการค่าใชจ่ายฯ ปีงบประมาณ2554

 ตัวชี้วัดที่ ชป.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:03 น.)