อัตรากำลัง

 

 

 

 majestic

 นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร

  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  

 

 tanit 1

Audition Pong 

 

 

 นายธนิต  สวนช่วย

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายอดิพงศ์  บ้วนกียาพันธ์ุ

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้้ำฯ

 

yingyot somsak 1

 

 นายยิ่งยศ  วรเพชรภิญโญ

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

 นายสมศักดิ์  พัสดร

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

samakorn 1 

 

 นายษมากร  กสิบุตร

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

 นายมงคล  คูณหอม

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 

krakod

 

 นายกรกฎ  ลาสอน

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 นายถาวร  โพธิ์ชัย

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 


5
8

 

 นายสมบูรณ์  บุญนำ

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

   นายจักรกริช  จิตธรรม  

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6

 

architecture

 

 นายสถาปัตย์ชัย  ลีพรม

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

นายเดชศักดา  วงศ์อินอยู่

นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน

 

 

  8

 appealing

 

         นายจักรกริช  จิตธรรม

    วิศวกรชลประทาน  ปฏิบัติการ

                นางยวญใจ  ไชยนอก

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน   

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:50 น.)