การเกษตรทั้งหมด


 
 ฤดูฝน ปี 2557

 กิจกรรมเพาะปลูกรายสัปดาห์ ฤดูฝน ปี 2556

 รายงานกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวนาปีรายสัปดาห์ที่ 6

 พื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2556 แยกเป็นแต่ละอำเภอ

 พื้นที่เพาะปลูกข้าว ปี 2556 แยกเป็นแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯ 

 กิจกรรมเพาะปลูกรายสัปดาห์ 

สรุปการผลิตพืชฤดูแล้ง


 ฤดูแล้งปี 2555/56 

 รายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชประจำสัปดาห์ 

 รายงานกิจกรรมเพาะปลูกพืชปจำสัปดาห์ที่ <1>   <2>   <3>   <4>   <5>   <6>   <7>   <8>  <9>  <10>  <11>

 พื้นที่เป้าหมายแยกเป็นแต่ละอำเภอ

 พื้นที่เป้าหมายแยกเป็นแต่ละฝ่ายส่งน้ำฯ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:01 น.)