ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

         นาย
    ตำแหน่ง : 
     วุฒิการศึกษา :
              งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง               งานซ่อมแซมและปรับปรุง
 
 นายนุกูล  ไพรีรณ  
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 วุฒิการศึกษา : ป.6
  
  

 

  

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7

ที่ตั้ง :  บ้านหนองปลิง  ตำบลนิคมน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์ : 042-789167

หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนิการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  พื้นที่ชลประทาน จำนวน 15,000  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2  หน่วย  คือ

 

 

     1. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง

     2. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:22 น.)