ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6

 jakrkrit
 นายจักรกริช  จิตธรรม
 ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน ปฎิบัติการ
  วุฒิการศึกษา : ป. โท (วิศวกรรมโยธา)
             งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง              งานซ่อมแซมและปรับปรุง
 
   mumchai
   นายสฤษดิ์  คะสาราช  นายนำชัย  หงส์วงษ์
 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 4
 วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาก่อสร้าง)  วุฒิการศึกษา : ม.ศ.3
   imagine
 นายสมชาย  ปริญญาพล นางสาวจินตนา  คำทะเนตร
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3   ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
 วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาการเกษตรกรรม)  วุฒิการศึกษา : ปวส. (โยธา)
 
   นายจักรภพ  พรหมคำ
 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3
 วุฒิการศึกษา : ม.ศ.3

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6

ที่ตั้ง  :  บ้านโคกเล๊าะ  ตำบลขมิ้น  อำเภอเมื่อง  จังหวัดสกลนคร

โทรศัพท์  :  042-981118

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนิการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  พื้นที่ชลประทาน จำนวน 47,000  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 หน่วย  คือ

 

 

        1. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง

        2. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 เวลา 02:33 น.)