ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

 

 

 sumbun
 นายสมบูรณ์  บุญนำ
 ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน
 วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
         งานธุรการ          งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง      งานซ่อมแซมและปรับปรุง      
 
  นายพีรพัฒน์  เหลาแหลม  นายธรรมรงค์  กลยนีย์
 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช 3   ตำแหน่ง : พนักงานส่งน้ำ ส 2
 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาครุศาสตร์บัณฑิต)   วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาก่อสร้าง)
 นายนิมิตร  ลือแสน
ตำแหน่ง : พนักงานส่งน้ำ ส 2 
 วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาช่างกล)

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5

ที่ตั้ง : บ้านโนนเรือง  ตำบลนาหัวบ่อ  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130

โทรศัพท์ : 042-746353

หน้าที่ความรับผิดชอบ : รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนิการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   พื้นที่ชลประทาน จำนวน  33,600  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  3  หน่วย  คือ


         1. หน่วยธุรการ

         2. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง

         3. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:24 น.)