ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 

 architecture

นายสถาปัตย์ชัย  ลีพรม 
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ก่อสร้าง)
งานธุรการ             งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง              งานซ่อมแซมและปรับปรุง 
     
 นายสมมาส  บาลลา  นายพงษ์ศักดิ์  ไชยเชษฐ์  นายภูวสิษฎ์  แก้วมา
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3   ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส 2  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3
วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาการขาย)  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาการตลาด) วุฒิการศึกษา : ป.ตรี บธบ. (สาขาการจัดการงานก่อสร้าง) 
 sakon  concoct 1  ratasa
 นายสาคร  มิตรจันทร์ นายเสกสรร  บรรดาศักดิ์   นายรตสา  สอนไชยยา
 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน   ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 2
 วุฒิการศึกษา : ม.ศ. 3 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาวิศวกรรมโยธา)    วุฒิการศึกษา : ป.4
 virat 1
 นายวิรัตน์  เชื้อคำจันทร์
 ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
 วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาเครื่องกล)

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ที่ตั้ง  :  บ้านโคก  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 47130

โทรศัพท์  :  042-745475

หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนิการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  พื้นที่ชลประทาน จำนวน 46,00  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3  หน่วย  คือ 

  1. หน่วยธุรการ 
  2. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง
  3. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:20 น.)