ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

 

 

 

krakod
นายกรกฏ    ลาสอน
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน
วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (ชลประทาน)
    งานธุรการ        งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง งานซ่อมแซมและปรับปรุง
 kumoon tawon 
 นายกำพล  ฤทธิดี  นายถาวร  วงศ์คำตา  นายสัมฤทธิ์  พระอามาตร์
 ตำแหน่ง: ช่างไฟฟ้า ช 2  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3  ตำแหน่ง : พนักงานวัดระดับน้ำ บ 2
 วุฒิการศึกษา: ปวช. (สาขาไฟฟ้า) วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาครุศาสตร์บัณฑิต)  วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาก่อสร้าง)
pajim
นายประจิม  โสสุด  นายสมนึก  มาลาทอง
ตำแหน่ง : พนักงานเครื่องจักรกล ช 3  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 
 วุฒิการศึกษา : ป.4  วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาก่อสร้าง) 
sanar
 นายสง่า  ก้อนแพง
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 
   วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาก่อสร้าง)
 supawat
นายศุภวัฒน์  ปาละสานต์ 
 ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
 artifical
 นายประดิษฐ์  บุพศิริ
    ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
 วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาเทคนิคการผลิต)

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ที่ตั้ง  :  บ้านโคกชุมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-745473

หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนิการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย พื้นที่ชลประทาน จำนวน 37,000  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3  หน่วย  คือ

                

               1. งานธุรการ    

               2. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง

               3. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 เวลา 02:24 น.)