ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

 

 Chakrit

นายจักรกฤษณ์  ฤาชากูล
   ตำแหน่ง :  วิศวกรชลประทาน ปฏิบัติการ     
  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (วิศวกรรมชลประทาน)
งานธุรการ   งานส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง        งานซ่อมแซมและปรับปรุง
supot
นางสาวสาคเรศ  สัพโส   นายนำชัย  ชาติชำนิ   นายสุพจน์  แสงดาว 
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 2 
วุฒิการศึกษา : ป.กศ.สูง (เทคนิคกสิกรรม) วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาการขาย) วุฒิการศึกษา : ป.4
virachai cherdchai
นายวิรชัย  สัพโส   นายเชิดชัย  แก้วมุงคุณ
ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3 ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาก่อสร้าง) วุฒิการศึกษา : ปวส. (เทคนิคยานยนต์)
suphon
นายสุภณ  แสงแก้ว 
 ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3 
 วุฒิการศึกษา : ปวท.  
tanacho
นายภูมิพัฒน์  โพสาวัง
ตำแหน่ง : พนักงานส่งน้ำ ส 2
วุฒิการศึกษา : ม.6

 

 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ที่ตั้ง  :  บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-164857

หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและฝึกอบรมเกษตรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนินการก่อสร้างงานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ  พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  พื้นที่ชลประทาน จำนวน 39,400  ไร่  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น  3 หน่วย  คือ

  1. หน่วยธุรการ 
  2. หน่วยส่งน้ำและกิจกรรมต่อเนื่อง
  3. หน่วยซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2020 เวลา 04:29 น.)