งานบริหารทั่วไป

 

 

somsak 
 นายสมศักดิ์  พัสดร
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี ศ.บ. (การคลัง) 
       ป.โท (รัฐประศาสนศาสตร์ )                  
หน่วยธุรการ        หน่วยการเงินและบัญชี            
หน่วยพัสดุ
   appealing 1  6
 นางดวงเนตร  สมจิตร์    นางยวญใจ  ไชยนอก  
 นางวิรมาตร  ชรินทร์ 
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส 3  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส 3 
วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาบัญชี)   วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (สาขาครุศาสตร์) 
     7
 นางฉวีวรรณ  เนียมประชา    นายแสงพิน  แก้วชูฟอง   
 นายอนุธาร  ธารเลิศ
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ส 3    ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ตำแหน่ง : พนักงานพัสดุ ส 3
 วุฒิการศึกษา : ม.6 วุฒิการศึกษา : ม. 6  วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาช่างยนต์)
 

 
นางกฤตยา  คนชื่อ
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3 
    วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาบัญชี)
 
10
นางบุษบา  เภสัชชา
       ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (การจัดการทั่วไป) 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:25 น.)