ฝ่ายช่างกล

 

yingyot
นายยิ่งยศ  วรเพชรภิญโญ 
 ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล ปฏิบัติงาน
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ช่างเครื่องกล)
 วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์)
งานพาหนะ     งานเครื่องจักรกล           งานสื่อสาร

 
 นายสุพจน์  คะศรีทอง  นายชาติชาย  ฮมแสน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส 2  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3
 วุฒิการศึกษา : ป.6 วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาช่างกลโรงงาน)
   
  นางสาวสุนิสา  ดวงธรรมมา   นางสาวบุญยัง  สัพโส
  ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ช 3       ตำแหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์ บ 2 
 วุฒิการศึกษา : ม.6   วุฒิการศึกษา : ปวช. (สาขาการขาย)


  

ฝ่ายช่างกล

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 98 หมู่4  บ้านหนองบัว  ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-165037

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :  รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ  รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ประปา  และเครื่องมือกลอื่นๆ  ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3  หน่วย  คือ

  1. หน่วยงานพาหนะ
  2. หน่วยเครื่องจักรกล
  3. หน่วยสื่อสาร

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2019 เวลา 02:07 น.)