ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

 

 Audition Pong
 นายอดิพงศ์  บ้วนกียาพันธุ์
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน อาวุโส 
 วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (ชลประทาน)
งานจัดสรรน้ำและสถิติ   งานเกษตรชลประทาน  
 dasada  นายเดชศักดา  วงศ์อินอยู่    นายจรัญ  พรมสูตร     
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 2
วุฒิการศึกษา : วศ.บ (ชลประทาน)  วุฒิการศึกษา : ม.ศ.5
 vichai
 
 ว่าที่ร้อยตรี วิชัย  ฤทธิแสง
ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน 
วุฒิการศึกษา : ปวส. (ก่อสร้าง) 
 
 
 

 

  

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 98 หมู่4  บ้านหนองบัว  ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-165038

หน้าที่ความรับผิดชอบ  : รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ  การส่งน้ำ  การระบายน้ำ  และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่โครงการ  โครงการงานด้านเกษตรชลประทาน  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนเพาะปลูกพืช  การสำรวจเพื่อเก็บสถิติในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทานน  งานพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ  รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี  เพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 2 หน่วย คือ

  1. หน่วยจัดสรรน้ำและสถิติ
  2. หน่วยเกษตรชลประทาน

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 03:52 น.)