ฝ่ายวิศวกรรม

tanit
นายธนิต  สวนช่วย
ตำแหน่ง :นายช่างชลประทาน อาวุโส 
วุฒิการศึกษา : วศ.บ. (ชลประทาน) 
 งานธุรการ    งานแผนงานและงบประมาณ   งานสำรวจเบื้องต้น  
   
นางอินตอง  ทองโคตร   นายจอมเจริญ  สอนไชยา 
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ  ส 2  ตำแหน่ง :   ตำแหน่ง : ช่างฝีมือสนาม ช 3
วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาบัญชี)  วุฒิการศึกษา :   วุฒิการศึกษา : ม.6     
 worawon 1  vichi
นางสาววรวรรณ  ภูชาบุตร   นายวิชัย  ทองโคตร   
              ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ   ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส 3 
วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)   วุฒิการศึกษา : ปวส. (สาขาบัญชี)     
 wittaya
 นายวิทยา  สุนาพรม
 ตำแหน่ง : นายช่างชลประทาน
 วุฒิการศึกษา : ป.ตรี (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)

 

  

ฝ่ายวิศวกรรม

ที่ตั้ง  :  เลขที่ 98 หมู่4  บ้านหนองบัว  ตำบลแร่  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 47160

โทรศัพท์  :  042-165057

หน้าที่ความรับผิดชอบ   :  รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3  หน่วย  คือ

 

           1. หน่วยงานธุรการ

           2. หน่วยแผนงานและงบประมาณ

           3. หน่วยสำรวจเบื้องต้น

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:27 น.)