แผนการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2555/56

รายละเอียดของแผน

1. เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป และหยุดส่งน้ำประมาณวันที่ 31 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลาส่งน้ำนาน 121 วัน เป็นปริมาณน้ำเฉลี่ยของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย 2.001 ลบ. เมตร/วินาที คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 4.223 ลบ.เมตร/วินาที หรือประมาณ 65.068 ล้าน ลบ.เมตร ปัจจุบันปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ ประมาณ 253.390 ล้าน ลบ.เมตร ที่ระดับ +181.175 รทก. (ณ วันที่ 26 พฤสจิกายน 2555)

 

2. ในการปฏิบัติงานจะมีการปรับปริมาณน้ำที่ส่งที่ปากคลองสายใหญ่ในแต่ละสัปดาห์ เพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตก และพื้นที่กิจกรรมการเพาะปลูกที่เกิดขึ้นจริง


3. การรายงานระดับน้ำของ CHECK และคลองซอย ทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาโดยเจ้าหน้าที่ ระดับน้ำต้องรายงานวันละ 2 ครั้ง โดยรายงานถึงฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ก่อนเวลาประมาณ 09.00 น. และเวลา 14.00 น. ของทุกวัน สำหรับการอ่านระดับน้ำเวลาประมาณ 07.00 น. และเวลา 13.00 น.

 

4. การรายงานสถิติน้ำฝนแต่ละสถานีให้รายงานเฉพาะวันที่ฝนตกเท่านั้น

 

5. การรายงานกิจกรรมการเพะาปลูกจะต้องรายงานทุกเช้าวันอังคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:13 น.)