วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 – 2564

วิสัยทัศน์
“กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579”

พันธกิจ
1. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล
2. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
3. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ ( Basin–based Approach)
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
4. การเสริมอำนาจประชาชนในระดับพื้นที่ (Empowering) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการน้ำชลประทาน (Networking Collaboration Participation)
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turn Around to Intelligence Organization)

ค่านิยมกรมชลประทาน
“WATER for all”
Work Smart เก่งงาน เก่งคิด
Accountability : รับผิดชอบงาน

Teamwork & Networking : ร่วมมือร่วมประสาน
Expertise : เชี่ยวชาญงานที่ทำ
Responsiveness : นำประโยชน์สู่ประชาชน

วัฒนธรรมกรมชลประทาน

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ  ทำงานมีมาตรฐาน  บูรณาการเพื่อประชาชน

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน
” กรมชลประทานมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “

วัฒนธรรมการจัดการความรู้
1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. คิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:09 น.)