หน้าที่รับผิดชอบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนมีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน  ควบคุมตรวจสอบ  และดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาในเขตพื้นที่ของโครงการ  ประกอบด้วยอาคารชลประทานขนาดกลาง  อาคารชลประทานขนาดเล็ก  คลองส่งน้ำ  คลองระบายน้ำ ควบคุมการจัดสรรน้ำ การปรับปรุงซ่อมแซมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำที่สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการได้อย่าทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับน้ำท่า น้ำฝน คุณภาพน้ำ  ลักษณะของดินที่มีความเหมาะสมสำหรับไว้เพื่อการเพาะปลุกพืชต่างๆ  ควบคุมการและบริหารงานทั่วไปด้านธุรการ การเงิน การพัสดุ  ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลุก  เพื่อแก้ปัญหา  อุปสรรคข้อขัดแย้งในเรื่องของการใช้น้ำ ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งน้ำ การซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทานแก่เกษตรกรผู้ใช้น้ำ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรให้รู้จักใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี  รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  แบ่งออกเป็น  1  งาน  10  ฝ่ายแก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:12 น.)