ข่าวประชาสัมพันธ์

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการระบบส่งน้ำจากเขื่อนน้ำอูน

        ไปยังพื้นที่ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

notice starทำบุญตักบาตรพระภิกษูสงฆ์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

       เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

notice star เข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๗ 

        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

notice starประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

notice starฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร

ที่เข้าร่วม โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

notice starฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) ให้แก่

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

notice starฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการ

        สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา วันที่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

notice starฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร

        ที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒

        วันที่ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกร กรมชลประทาน กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ 

        ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร ๑ วัน

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

        ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการสานพลัง

        ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าหน้าของเกษตรกร ที่เข้า

        ร่วมโครงการโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดุูทำนาปี ๒๕๖๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ

        ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจ

        เยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม

        วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ออกตรวจสอบพื้นที่เตรียมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         และคณะ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการปลูก

        พืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกรผ่านกลไกสหกรณ์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

notice star ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การเรียกเสนอราคาให้ค่าตอบแทน

        ในการเข้าประกอบกิจการ ณ ร้านค้าสวัสดิการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน (ครั้งที่ ๒)   

 notice starฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ขอรายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการ

        ของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกร

        และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

         วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

notice star ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

        ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน "งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗

        (ระยะที่ ๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร" วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้

        เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ 

       เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice starผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ และ ๗

       วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ประกาศ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมชี้แจงกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

        ก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ 

        วันที่ิ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

         วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ดร. วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        พร้อมคณะ  เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน" 

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๑   

notice star ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี  ๒๕๖๐/๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน

         ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร   วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๑

          และร่วมงานสภากาแฟหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

         วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ

         "๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง" วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน

         ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าดำเนินงาน

         ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๓ มกราคม  ๒๕๖๑  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน "งานขุดลอกแก้มลิงหนองมุ่ย พร้อมอาคารประกอบ"

         และ "งานขุดลอกแก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ" วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน "งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 

         ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  จัดนิทรรศการ ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน 

          "สายชีวิตลำน้ำอูน"  วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  ประชุมใหญ่สามัญปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

         (พบปะเกษตรกรก่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕  ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำก่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ประจำปี ๒๕๖๐/๖๑

         วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงาน "ครบรอบ ๕๐ ปี

         เขื่อนน้ำอูน  สายชีวิตลำน้ำอูน"  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน

         ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓  ประชุมใหญ่สามัญปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

        (พบปะเกษตรกรก่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑) วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

          ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมหารือการจัดงาน  ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน 

         "สายชีวิตลำน้ำอูน" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอุน  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร  วันที่ ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ " เพื่อสมทบทุนก่อสร้างวิหารเจดีย์ "   

         ณ วัดดอยเทพเนรมิต บ้านนาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตั้งองค์กฐิน ณ อาคารฝึกอบรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

         วันที่ ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

         พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

         ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเพื่อสำรวจข้อมูลความเสียหายถนน - คูส่งน้ำ - คูระบายน้ำ

         อันเนื่องจากอุทกภัย  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ

         " ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง "  วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา

         คนลุ่มน้ำอูน วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ สายธารแห่งจิตอาสา

         คนลุ่มน้ำอูน วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ได้พาคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน 

         ลงพื้นที่สัมภาษณ์และเยี่ยมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน

          วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการคัดเลือกสถาบัน

         เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบตัดสิน) วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐  

 notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๑๓  กันยายน ๒๕๖๐  

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับคณะทำงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ ๕๐ ปี น้ำอูน 

          วันที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมงานโครงการ  "ต้นแบบการฟื้นฟูแปลงนาข้าววิกฤตภัยน้ำท่วม"

          วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

 notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

        ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ 

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดในส่วนของจังหวัดสกลนคร ชุดที่ ๑  เข้าตรวจเยี่ยม

         งานงบกลุ่มจังหวัดจำนวน ๓ งาน  วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมกับเกษตรกรบ้านหนองไผ่พัฒนาคลองส่งน้ำสาย R-9L

        วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ตำบลพังขว้าง

         อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมชี้แจงการดำเนินการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมชลประทาน

         วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐   

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN  24 ช่อง 16 

         เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามสำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วม วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์  ช่อง 3

         เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16

         เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมสถานการณ์น้ำและแนวทางการปฏิบัติ 

         วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับรองอธิบดีฝ่ายวิชาการกรมชลประทาน พร้อมคณะ

         รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูนและสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

         วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star สถานการณ์น้ำและน้ำล้นทางระบายน้ำล้น (Service Spillway)  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ Happy Body Happy Heart

          วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

          ก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star การระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำน้ำอูน  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ก่อนการส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๐ 

         วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร ๑ วัน

          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมประชุม " โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

          ระดับอำเภอ  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 

         ก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

         บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

         ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

         บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศีกษาความสมเหมาะสมการ

          ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑ รายการ

         วันที่ ๔ กรกฎาคม  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินโครงการดาวล้อมเดือน 

         วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ท่อส่งน้ำที่ ๕R คลอง LMC

         วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

         สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะเกษตรไทย แผนงานบรูณาการ

         เชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทำการขุดลอกคูส่งน้ำก่อนการส่งน้ำฤดูฝนสาย R-9L

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง

        วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง

        วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐      

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

        วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star การส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

        วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดหาที่ดิน

          ให้แก่ราษฎร ที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่  ๒/๒๕๖๐

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

          วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมจัดนิทรรศการงาน "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

        จังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมมือ ร่วมใจ เตรียมสถานที่จัดนิทรรศการงาน "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

          ถวายในหลวง " วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จัดการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง

        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

       ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมประชุมหารือการจัดนิทรรศการ

        "๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"  วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ฝึกอบรมยุวชลกรในรั้วโรงเรียน หลักสูตร ๓ ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ  

        พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐      

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice starโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประุชุมการประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลด้วยสื่ออิเล็คทรอนิกส์

         และการทำธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมคณะทำงานกำหนดอัตราเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดหาที่ดินให้แก่ราษฎร

         ที่ได้รับผลกระทบ จากการก่อสร้างโครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ครั้งที่  ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในโอกาส

         ครบรอบ ๑๑๕ ปี กรมชลประทาน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่าย และติดตามความพร้อมงานตามร่าง

        พรบ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนงานปี ๒๕๖๒ (สชป.๕) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

         วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเตรียมการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง งานงบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๓ งาน

        วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่

        " ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

         วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่

        " ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่

          " ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  

notice star การส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

        วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรี่อง "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ

          และการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ" ครั้งที่ ๔  วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดตั้งศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

          เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐     

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมเตรียมความพร้อมฤดูส่งน้ำนาปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

         วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

notice star  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานจ้างก่อสร้าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗  วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๐

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมหารือและให้คำปรึกษาการบริหารจัดการน้ำ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

          วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

         วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

         วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  

         วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐             

notice star  การส่งน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์  ปี  ๒๕๖๐   

notice star  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๕ ประสาน

         สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  วันที่  ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ  วันที่ ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖๐    

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ออกกำลังกาย ภายใต้โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐        

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐  

notice star วิดิทัศน์สัมภาษณ์พิเศษพลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

         เรื่อง  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี ๒๕๖๐   

notice star ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

notice star ผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน  มกราคม  ๒๕๖๐                        

notice star การส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐   

notice star การหยุดส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๕๙ และการส่งน้ำฤดูแล้งปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐   

notice star กำหนดการส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๕๙   

notice star ที่ ๒๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน  

notice star ที่ ๒๐/๒๕๕๙  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในระดับลุ่มน้ำ  

notice star ที่ ๒๓/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยการจัดการวางระบบการควบคุม ภายในสำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ประชุมจัดงานครบรอบ ๕๐ ปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  

notice star พิธีเปิดกิจกรรมชุมนุมเยาวชน สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ ๒๕๖๐  วันที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐  
notice star การฝึกอมรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดสกลนคร

         ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐  

notice star ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 

notice star รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมร้าลึกถึงพระบาทสมเด็จ 
        พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙  วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

notice starร่วมประชุมชี้แจงงานพัฒนาการเกษตรของจังหวัดสกลนคร ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

notice starลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

      จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙                    

notice starการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ( JMC ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  

notice starประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ข้าวตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมเตรียมข้อมูลรายงานผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

notice starประชุมฝ่านระบบ VDO CONFERNCE "โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน"  วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๕๙ 

notice starตรวจสอบพื้นที่แปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจราชการ

      ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙  

notice star บรรยายแนวทางดำเนินงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  ของกรมชลประทาน  วันที่ ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙   

notice star โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งาน ชลประทาน ๑ วัน  รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๙    

notice star โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุวชลกรเรียนรู้งาน ชลประทาน ๑ วัน  รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๕๙   

notice star  ชีวิตพอเพียง  ชีวิตเป็นสุข   

notice star  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙  วันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙    

notice star นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรี  พร้อมด้วยรองเลขาธิการ กปร. และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงาน   

         ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙   

 notice star ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  วันที่ ๑๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์  วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 notice star วันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๔ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 notice star การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น  ประจำปี ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 notice star ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเตรียมความพร้อมการส่งน้ำในฤดูฝน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 notice star " ก้าวสู่ชลประทานยุคใหม่ ด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ "  

 notice star ค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน         

 notice star บรรยายให้ความรู้กับเกษตรกรจากหมู่บ้านต่างๆ  ในเขตตำบลต้นผึ้ง วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  

 notice star รับพระราชทานโล่รางวัล ผู้แทนสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 notice star วีดีทัศน์งานชลประทานท้องถิ่นโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย  

 notice star รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๒๘ เมษายน  ๒๕๕๙

 notice star ประชุมประชาคมที่บ้านบะทองใหม่ ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม  วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

 notice star ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวและข้าวเปลือกคุณภาพ นาปี ปี ๒๕๕๙/๖๐ วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๕๙  

 notice star ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙  

 notice star ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพังโคน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

 notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๙

 notice star โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และปัญหาจากราคาสินค้าเกษตร  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙    

 notice star ติดป้ายประกาศรณรงค์ประหยัดน้ำและงดทำนาปรังและป้ายประกาศพื้นที่เขตชลประทาน  วันที่ ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๙ 

 notice starประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 notice star ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อยและประปาหมู่บ้าน  เขตตำบลนาหัวบ่อและตำบลพอกน้อย วันที่ ๑๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  

notice star ออกพื้นที่เยี่ยมเกษตรกรและตรวจสอบผลผลิตในพื้นที่การเกษตรพร้อมทั้งสอบถามความพึงพอใจ        

         ของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง  ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕๙  

 notice star จัดรายการวิทยุ "ชลประทานพบเกษตรกร"  วันที่ 13 มีนาคม ๒๕๕๙  

 notice star ร่วมฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี " ๖๐ พรรษา ๖๐ หมู่บ้าน         

          ๖ ศูนย์ศึกษา สร้างคน สร้างป่า พัฒนาคุณภาพชีวิต"  วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  

 notice star  ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาการเกษตร จากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  

 notice star  ประชุมแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๕   วันที่ ๔ มีนาคม  ๒๕๕๙  

 notice star สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙

 notice star ประชุมเกษตรกรเพื่อชี้แจงสถานการณ์และติดตามผลผลิตฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star สร้างฝายกระสอบทรายชั่วคราวเพื่อยกระดับน้ำในลำน้ำอูนให้สามารถสูบน้ำได้และช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star  พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star  เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพสถานีสูบน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star  เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่การเกษตรและเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมแปลงการเกษตรพืชใช้น้ำน้อย วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star เกษตรกรและกลุ่มใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ  วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่และตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ตำบลไอหย่อง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  

 notice star เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ  วันที่ ๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  

 notice star การประชุมการจัดทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙   

 notice star เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

 notice star เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าดูสภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำในอ่างฯ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ วันที่  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ วันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ วันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 

 notice star  แจ้งสถานการณ์น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง ๗ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ตรวจเยี่ยมเกษตรกรและติดตามงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙  

 notice star " ส่งความสุขปีใหม่ 2559 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

 notice star การประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘   

 notice star การประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

 notice star ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานงดการทำนาปรังในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   

 notice star ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ชลประทานงดการทำนาปรังในฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมเวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

 notice star ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  

 notice star ประชุมซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

          ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘   

 notice star กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 notice star กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี่ ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘  

 notice star กิจกรรมการส่งเสริม การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ประชุมวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  

 notice star ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558  

 notice star ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหย่ฝั่งซ้าย (LMC) ประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  

 notice starประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558  

 notice star ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี 2558  

 notice star งานแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราขการ ประจำปี 2558 

 notice star กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเกษตรสมบรูณ์รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  

notice star การประชุมเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำ สำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2558/59  

notice starประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

notice starประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

notice star รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  

 ขอความร่วมมือปะชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556  

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์   

 รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 6 ตุลาคม 2556 

 การแจ้งและเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำ  

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2556  

 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (หลักสูตรรั้วโรงเรียน 3 ชั่วโมง)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2556  

 รายงานกิจกรรมการพัฒนาคลองส่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี

 รายงานสถานการณ์น้ำ ระหว่างวันที่ 12 - 18 สิงหาคม 2556  

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2556  

 โครงการพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำสาธารณะ 13 มิถุนยน 2556 

 เชิญชวนประกวดภาพถ่าย หัวข้อ  "ความสุขกับชลประทาน"  ดาวน์โหลดรายละเอียด  ใบสมัคร  

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2556  

 แผนการดำเนินงานสวัสดิการโครงการฯ น้ำอูน  

  ปราชญ์ชาวบ้านหรือเกษตรกรแกนนำ  

 ขนาดเสื้อและตัวอย่าง  

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2556  

 รายงานผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 20 ก.พ. 56)

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 

 รายงานผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/56 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 28 ม.ค. 56)

 รายงานผลการผลการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/2556 

 ประกาศอำเภอพังโคน เรื่อง การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2555/2556 ในเขตพื้นที่โครงการฯ น้ำอูน 

 รายงานผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2555/56 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 55 ถึง 15 ม.ค. 56) 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2556 

 "เขื่อนน้ำอูน" แบ่งเวลาผันน้ำ 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2555 

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา 

 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งวิศวกรสำรวจ 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว แผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2555/56 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2555

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2555 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 255

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2555 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2555 

 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ทางขอกระจ่ายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2555  

 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์ทางขอกระจ่ายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2555 

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2554

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

 ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2554/2555


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2020 เวลา 03:47 น.)