คำสั่งโครงการฯ

 

  

 

 arrowที่ ๙ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO ทีมงานจัดการความรู้) (Knowledge Management Team หรือ KM Team) และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้  

 arrowที่ ๑๐ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 arrowที่ ๑๑ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

arrow ที่ สชป๕.๑๒/ ๑๑ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge Management Team หรือ KM Team)   

arrow ที่ สชป๕.๑๒/๖ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการการกีฬาและนันทนาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

arrow ที่ สชป๕.๑๒/ ๓ /๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

arrow ที่ ๗๕ /๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

arrow ที่ สชป.5.12/74/2558 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชลประทานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยราขการและองค์กรปกครองท้องถิ่น  

arrow ที่ 1142/2558 เรื่อง รับสมัครแรงงานตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 

arrow ที่ 9/2558  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองการปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ   

arrow ที่ ข. 655/2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาการแบ่งงานภายในสำนักชลประทานที่ 5   

arrow ที่ สชป.5.12/29/2557  เรื่อง แต่งตั้งทีมจัดการความรู้(Knowleage Mangement Team หรือ KM Team)   

arrow ที่ ข.13/19/2556  เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 ที่ ข.13/18/2556  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  

 ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พ.ศ.2556  

 ที่ นร 1011/ว 12  เรื่อง การกำชับให้ผู้บังคับบัญชารักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

 ที่ ข 977/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำฯ   

 ที่ 53/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการในปรับปรุงโครงการ  

 ที่ 52/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักชลประทานที่ 5  

 ที่ 51/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  

 ที่ 1626/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนฯ 

 ที่ 366/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer และ Smart Office จังหวัดสกลนคร  

 ที่ 1417/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยฯ  

 ที่ 002/2556  คำสั่งคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 ที่ 2/2555  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์

 ที่ 1/2556  เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกเกษตรและสหกร์จังหวัดสกลนคร  

 ที่ สชป5.06/49/2556  เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน

 ที่ สชป5.06/48/2556  เรื่อง แต่งตั้งผู้ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงานฯ   

 ที่ สชป5.06/47/2556  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและเป้าหมายในการลดใช้พลังงาน 

 ที่ สชป5.06/46/2556  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ  

 ที่ สชป5.06/23/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 

 ที่ สชป5.06/22/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฝ่านส่งน้ำฯ ที่ 2 

 ที่ สชป5.06/21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 

 ที่ สชป5.06/20/2556เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของงานซ่อมแซมอาคารสะพานรับน้ำป่าฯ

 ที่ สชป5.06/7/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่

 ที่ สชป5.06/3/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจ-รับงาน

 ที่ สชป5.06/2/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฝ่ายส่งน้ำที่ฯ 5

 ที่ สชป5.06/1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ ฝ่ายส่งน้ำที่ฯ 7

 คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 4008/2555 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าฯ  

 ที่ สชป5.06/116/2555 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชลประทานเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานราชการฯ 

 ที่ สชป5.06/155/2555 เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

 การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

 คำสั่งคณะกรรมการจัดการชลประทาน ที่ 1/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการคลองส่งน้ำ

 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1081/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

 ที่ 44/2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป. 5 

 ที่ 52/2555 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานและติดตามสถานการณ์น้ำ 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:02 น.)