Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+183.510 ม.รทก
   ความจุน้ำ 402.660 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 77.43 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 30.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 24.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

  report 1

 

 

 

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  new

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  new

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  new

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ก่อนการส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๐ 

         วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดการฝึกอบรมยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทานหลักสูตร ๑ วัน

          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ร่วมประชุม " โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"

          ระดับอำเภอ  วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

         วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ ประชุมสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน 

         ก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันที ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

         บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๗ กรกฎาคม 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

         ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

         บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศีกษาความสมเหมาะสมการ

          ปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑ รายการ

         วันที่ ๔ กรกฎาคม  

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินโครงการดาวล้อมเดือน 

         วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ ท่อส่งน้ำที่ ๕R คลอง LMC

         วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของเกษตรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 

         สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

14-07-60  5-6-60  7-4-60 

 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

    ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

  ประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ ณ อาคารฝึกอบรม ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ 
   โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๗  เมษายน ๒๕๖๐        

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

arkom

   นายอาคม  ไชยมงคล 

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้69
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้167
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา715
mod_vvisit_counterเดือนนี้2467
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2373
mod_vvisit_counterรวม356736

มีผู้ใช้งาน: 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.162.164.247
วันนี้ : 23 ก.ค. 2017