Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+185.090 ม.รทก
   ความจุน้ำ 527.760 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 101.49 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 35.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 23.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

    report1  

 

 

 

notice star ที่ ๓๙ /๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  new

notice star ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง  การเรียกเสนอราคาให้ค่าตอบแทน

        ในการเข้าประกอบกิจการ ณ ร้านค้าสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new 

notice star ที่ ๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงาน " ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  สายชีวิตลำน้ำอูน "  

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

                   Master  วีดีทัศน์ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

 

 50

 

RIDNo1

 

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ต้อนรับ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ

         วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  new

notice star ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)

        ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ new

notice star ประชุมเร่งรัดการปฏิบัติงาน "งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗

        (ระยะที่ ๑) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร" วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ new

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้

        เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ new

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำ 

       เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๖ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ดำเนินการจ้างแรงงานผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

        ภายใต้ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice starผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ และ ๗

       วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

notice star ประกาศ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การส่งน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จัดประชุมชี้แจง Kick Off การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

        "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน ประชุมชี้แจงกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน

        ก่อนการส่งน้ำฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

notice star ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ตรวจเยี่ยมฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ 

        วันที่ิ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

 3-8-61  006-6-61 2-5-61   

อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ

                    ประชุมประจำเดือน  

    ดร. วิวัฒน์  ศัลยกำธร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  
ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑  ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑ เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน         
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑     ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑      ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑      

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

majestic  

   นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้54
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้95
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา529
mod_vvisit_counterเดือนนี้1672
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา1806
mod_vvisit_counterรวม388357

มีผู้ใช้งาน: 1 บุคคลทั่วไป, 5 bots ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.167.243.214
วันนี้ : 20 ส.ค. 2018