Get Adobe Flash player
สถานการณ์น้ำประจำวัน

ระดับน้ำในอ่าง+181.760 ม.รทก
   ความจุน้ำ 286.440 ล้าน ลบ.ม.
       หรือ 55.08 ของความจุ
         อุณหภูมิ สูงสุด 34.0 C
         อุณหภูมิ ต่ำสุด 25.0 C

 

 

13

slip

people

11

03

 

    

ท่านพอใจกับเว็บไซต์โครงการฯ น้ำอูน มากน้อยเพียงใด?
 
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5

 

 

     แนวทางการป้องกันมัลแวร์ Wanacrpt  Ransomware   << คลิกที่นี่ >>  


 k-2560

    report1  

 

 

 

notice star ที่ ๓๙ /๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร  new

notice star ประกาศคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง  การเรียกเสนอราคาให้ค่าตอบแทน

        ในการเข้าประกอบกิจการ ณ ร้านค้าสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   new 

notice star ที่ ๗๘/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดงาน " ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  สายชีวิตลำน้ำอูน "  

notice star ที่ ๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

         พ.ศ. ๒๕๔๐ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  

notice star ที่ ๓๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  

notice star ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรองคู่มือการปฏิบัติงาน  (Work  Manual) ระดับฝ่าย

         สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ ๑๗๖๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๔๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ  

notice star ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งทีมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  สำนักงานชลประทานที่ ๕   

notice star ที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief  Knowledge  Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้

         (Knowledge  Management  Team หรือ KM  Team) สำนักงานชลประทานที่ ๕  

notice star ที่ สชป๕.๑๒/๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการทฤษฏีใหม่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน  

        ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  
 

 

 

 

 

>>คำสั่งโครงการฯ ทั้งหมด

 

 

                   Master  วีดีทัศน์ครบรอบ ๕๐ ปี เขื่อนน้ำอูน  จังหวัดสกลนคร

 

 50

 

RIDNo1

 

notice star โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  ดร. วิวัฒน์  ศัลยกำธร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        พร้อมคณะ  เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  new

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน" 

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"

         ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม  ๒๕๖๑   

notice star ประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เรื่อง การหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี  ๒๕๖๐/๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  เข้าร่วมเวทีประชาคม "โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน"  

        วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑  

notice star ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว  ประจำเดือน  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

 

 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

 


notice star สชป.๕/นอ.สช.๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม กรวดคละ 

         และทรายหยาบน้ำจืด   new

 

>> ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด

 

2-5-61   26-4-61  26-04-61

ดร. วิวัฒน์  ศัลยกำธร

                           รดน้ำขอพร

ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน   ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑     
   เยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน    ณ อาคารฝึกอบรม     ณ ห้องประชุมรุ่งเรือง ๑     
 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน          
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑       ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑       ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๑      

>>ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

majestic  

   นายเกรียงไกร  กุลจิตติบวร

 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้23
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1082
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา461
mod_vvisit_counterเดือนนี้3545
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา2367
mod_vvisit_counterรวม382073

มีผู้ใช้งาน: 41 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
IP ของคุณ: 54.166.172.180
วันนี้ : 22 พ.ค. 2018